Legacy of Kain Wiki:Sources/Eidos Forums: Monkeythumbz's posts